اصطلاحات انگلیسی مواد شیمیایی تزریقی به برج خنک کننده و فارسی آنها

پکیج تزریق مواد شیمیایی

Dispersant ضد رسوب

Corrosion Inhibitor ضد خوردگی

Biocide ضد جلبک

Acid اسید

Alkaline قلیا

SBS بی سولفیت سدیم

Chlorine کلر

Coagulant منعقدکننده