دوزینگ پمپ دیافراگمی کلرزن

prominent dosiertechnick

پمپ دوزینگ

این تجهیزات شامل پمپ دوزینگ انواع مایعات و مواد شیمیایی و همچنین پمپ دوزینگ پودر و گرانول می باشد. به منظور تکمیل تجهیزات مورد نیاز در فرآیند دوزینگ لوازم جانبی و پمپهای تغذیه مخازن روزانه قابل ارائه می باشد.

 

شماتیک پمپ دوزینگ مترینگ تزریق