هشتمین جشنواره فناوری نانو

DCAT21_TEC250
DCAT21_TEC250
DCAT21_LDU22
DCAT21_LDU22
DCAT11_Detail_Ring
DCAT11_Detail_Ring
DCAT11
DCAT11
DCAT21_dataphysics
DCAT21_dataphysics
OCAS
OCAS
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس با یونیت جدا برای مایع های تزریقی
OCA35_EMD4
OCA35_EMD4
OCA35_1
OCA35_1
OCA30_WT300e
OCA30_WT300e
OCA30_TEC_NHD
OCA30_TEC_NHD
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
Dataphysics GmbH
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس
دستگاه کشش سطحی و زاویه تماس
OCA35-dataphysics
OCA35-dataphysics

آزمایشگاه شرکت مهار فن ابزار
هشتمین جشنواره فناوری نانو
13 الی 16 مهر ماه 1394، محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس HALL 44-2، غرفه 12

میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اصفهان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اصفهان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه تبریز
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه تبریز
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه دامغان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه دامغان
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 2
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 2
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه رنگ (2)
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه رنگ (2)
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه رنگ (1)
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه رنگ (1)
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
میکروسکوپ پروبی روبشی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه کرمان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه کرمان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه گیلان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه گیلان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شهید بهشتی
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شهید بهشتی
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه کاشان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه کاشان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه کاشان 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه کاشان 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه قزوین
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه قزوین
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه علم و صنعت
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه علم و صنعت
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه علم و صنعت
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه علم و صنعت
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی
آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی
آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی
آزمایشگاه میکروسکوپ پروبی روبشی
کتاب-میکروسکوپ-پروبی-روبشی
کتاب-میکروسکوپ-پروبی-روبشی
بالا
error: کپی نداریم