مهندسی مکانیک

مکانیک مهندسی (همچنین به عنوان مهندسی مکانیک کلاسیک است شناخته می شود) یک علم مهندسی و…

قانون مکعب چیست؟

قانون مکعب رابطه بین سرعت پمپ گریز از مرکز یا فن و نیاز انرژی آن به…

قانون اینرسی چیست

اینرسی این ایده است که یک جسم به حرکت فعلی خود ادامه می دهد تا زمانی…

نرخ (میزان)

در ریاضیات ، نرخ نسبت مرتبط بین دو کمیت در واحدهای مختلف است. اگر مخرج نسبت…