کمپانی DME دانمارک

کمپانی Danish Micro Engineering سازنده میکروسکوپ های پروبی روبشی در دانمارک است که انواع مختلفی از میکروسکوپ را تولید میکند و با کمپانی زایس در تولید مشترک میکروسکوپ همکاری دارد

کمپانی DME دانمارک

کمپانی DME دانمارک
نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف 2
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه دامغان
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه تبریز
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اصفهان
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک
کمپانی DME دانمارک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک