کمپانی DME دانمارک

کمپانی Danish Micro Engineering سازنده میکروسکوپ های پروبی روبشی در دانمارک است که انواع مختلفی از میکروسکوپ را تولید میکند و با کمپانی زایس در تولید مشترک میکروسکوپ همکاری دارد

نانو تیوب و پراب میکروسکوپ پروبی

نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2
نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه دامغان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه تبریز
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اصفهان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه اراک