خانه » تصحیح کننده دما و فشار گاز

تصحیح کننده دما و فشار گاز

تصحیح کننده دما و فشار گاز

تصحیح کننده دما و فشار گاز

تصحیح کننده دما و فشار گاز ، یک مبدل حجم گاز می باشد که می تواند به چندین صورت پیکربندی شود . این تصحیح کننده طوری طراحی شده است که بتواند حجم گاز را در شرایط پایه بر حسب حجم در شرایط اندازه گیری که شامل دما ، فشار و ضریب تراکم پذیری می باشد را محاسبه نماید . ورودی حجم آن یک ورودی فرکانس پایین است که می تواند… ادامه »تصحیح کننده دما و فشار گاز