خانه » پکیج خشک کن گاز

پکیج خشک کن گاز

گاز طبیعی از ترکیب بخار و آب بدست آمده است . گاز قبل از ورودش به لوله های توزیع کننده تمیز و خشک می گردد . بعد از مرحله تمیز کاری گاز غ امکان دارد هنوز رطوبت

پکیج خشک کن گاز

گاز طبیعی از ترکیب بخار و آب بدست آمده است . گاز قبل از ورودش به لوله های توزیع کننده تمیز و خشک می گردد . بعد از مرحله تمیز کاری گاز امکان دارد هنوز رطوبت را در مسیر خودش به نقطه استفاده گاز به 2 دلیل جذب کند : 1.آب مانده در خطوط لوله 2.منتشر شدن بخار اب گاز و گاز زدگی خشک کن فشرده کردن گاز طبیعی  ،… ادامه »پکیج خشک کن گاز