خانه » آب و فاضلاب » سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

سیستم مکانیزه ذخیره و تزریق پودر آهک

این سیستم جهت ذخیره و تزریق پودر آهک به صورت اتوماتیک به کانالهای ورودی آب تصفیه خانه تعریف شده است

هدف از سیستم مکانیزه ذخیره و تزریق پودر آهک

  • کاهش نیاز به نیروی انسانی غیر ماهر،
  • کنترل دقیق بر میزان تزریق آهک
  • کاهش ریسک خطر انسانی در هنگام کار

بهره بردار می تواند با دقتی در حدود ±1% در ظرفیت کامل و با تفکیک پذیری 20 کیلوگرم در ساعت فرایند را تحت کنترل داشته باشد

در صورت ورود کدورت به تصفیه خانه، مخزن ذخیره اصلی بطور کامل پر شده و سیستم آماده تزریق می گردد.

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

انواع پلی الکترولیت کانی آلی منعقدکننده ها

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

این تصویر اجزای پکیج فلوکولانت را نشان می دهد

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

Polyelectrolyte preparation package آماده سازی و تزریق فلوکولانت

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب سیگما 3 استیل

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 3

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب 2

سیستم ذخیره ‎سازی آماده‎ سازی و تزریق آهک

نصب پلی الکترولیت آب و فاضلاب حجاب