کارگاه آموزشی دوزینگ پمپ در سال 83 شرکت ری آب

شرکت مهار فن ابزار کارگاهی جهت آموزش توانایی های اتوماسیون و قابلیت های پمپ های سلنوییدی پرومیننت در شرکت ری آب برگزار شد.

کارگاه آموزشی دوزینگ پمپ در سال 83 شرکت ری آب

 

کارگاه آموزشی دوزینگ پمپ در سال 83 شرکت ری آب
دوزینگ پمپ با شیر هواگیری و رلیف داخلی

کارگاه آموزشی دوزینگ پمپ در سال 83 شرکت ری آب