پمپ انتقال مواد شیمیایی و اسید
خانه » پمپ انتقال مواد شیمیایی و اسید

پمپ انتقال مواد شیمیایی و اسید

پمپ های سانتریفیوژ بدلیل چرخش پروانه توسط شفت فلزی معمولا دچار خوردگی شده و مناسب سیال خورنده و اسیدی نمیباشد. لذا پمپ با کوپلینگ مغناطیسی استفاده میشود که در یک سوی آن الکتروموتور یک صفحه پر از آهنربا ها را به گردش در می آورد. و در طرف دیگر پروانه به صفحه دوم پر از آهنربا متصل است. بین این دو صفحه آهنربایی یک دیواره جدا کننده وجود دارد که از نشت سیال خورنده اسیدی به شفت و الکتروموتور یا نشت به بیرون جلوگیری میکند.

پمپ انتقال مواد شیمیایی و اسید

پمپ جابجایی اسید

پمپ انتقال مواد شیمیایی و اسید