واحد شناورسازی با هوای محلول DAF

محدوده کاربردی

 • حذف ذرات روغن و گریس کمتر از 500ppm
 • کاهش BOD و COD
 • تغلیظ لجن و جداسازی لخته‌های بیولوژیکی
 • حذف جلبک
 • پیش تصفیه فرایندهای غشایی
 • بازیابی بک واش فیلتر ها
 • تصفیه ذرات خیلی ریز معدنی
 • جدا کردن ترکیبات امولسیونی بصورت فیزیکی
 • حذف جامدات آلی
 • جداسازی روغن‌های محلول
 • حذف ترکیبات آلی فرّار

اجزای سیستم شناورسازی با هوای محلول (DAF)

 • پمپ فشار
 • سیستم تزریق هوا
 • مخزن اشباع سازی
 • رگولاتور فشار (شیر فشارشکن)
 • مخزن شناورسازی (دارای پخش کننده جریان ورودی)
 • پمپ تزریق مواد شیمیایی

 

مراحل شناورسازی با هوای محلول (DAF)

 1. تولید حباب ریز در کف تانک سیال دارای ذرات روغنی
 2. تماس حباب با ذره روغن
 3. چسبیدن ذره روغنی به حباب
 4. آمدن ترکیب روغن-حباب به سطح آب با توجه به اختلاف شدید چگالی

واحد شناورسازی با هوای محلول DAF کجا بکار میرود

 • پساب پالایشگاه‌ها و پتروشیمی
 • فاضلاب صنایع سلولزی
 • پساب کارخانه‌های کاغذ و مقواسازی
 • حذف روغن در تولید صنایع غذایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شناورسازی با هوای محلول (DAF)

 

شناورسازی با هوای محلول (DAF)

شناورسازی با هوای محلول (DAF)

شناورسازی با هوای محلول (DAF)

شناورسازی با هوای محلول (DAF)

 

 

 

شناورسازی با هوای محلول (DAF)