خانه » آب و فاضلاب » پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

  • جهت حذف لجن ته نشین شده و کفاب از تانک های دایره ای مورد استفاده قرار می گیرد
  • در تانک های ته نشینی عموماً به صورت نیم پل و در تانک های تغلیظ لجن به صورت پل طراحی می شود
  • این سیستم با چرخش خود تیغه های کف را حرکت داده و لجن را به سمت هوپر مرکزی هدایت می نماید. سرعت حرکت پل توسط یک موتور مجهز به درایو می تواند تغییر کند
  • ممکن است پل لجن روب به ایرلیفت یا پمپ مستغرق جهت انتقال لجن مجهز شود
  • جنس بخش هایی از لجن روب که زیر آب قرار می گیرند از استنلس استیل AISI304 و بخش هایی که بیرون از آب قرار می گیرند از جنس گالوانیزه گرم می باشد

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

Peripheral Sludge Bridge

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار

پل لجن روب دوار