تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار

شرکت مهار فن ابزار طی سالیان سعی در ارائه راه حل برای نیاز مشتری بوده است. و در این راستا توانسته رضایت صنایع را جلب نماید.

دانشگاه علم و صنعت میکروسکوپ پروبی روبشی
دانشگاه علم و صنعت میکروسکوپ پروبی روبشی

 

NIGC-تائیدیه-ثبت-در-وندور-شرکت-گاز

دانشگاه تهران گواهی شرکت در نمایشگاه کنفرانس گروه مواد و متالورژی
دانشگاه تهران گواهی شرکت در نمایشگاه کنفرانس گروه مواد و متالورژی
دانشگاه آزاد یزد گواهی ارائه دوره توسط نجمه فلاح
دانشگاه آزاد یزد گواهی ارائه دوره توسط نجمه فلاح
دانشگاه شهید چمران اهواز میکروسکوپ پروبی روبشی
دانشگاه شهید چمران اهواز میکروسکوپ پروبی روبشی
دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان طالقانی میکروسکوپ پروبی روبشی
دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان طالقانی میکروسکوپ پروبی روبشی
دانشگاه صنعتی شریف میکروسکوپ پروبی روبشی
دانشگاه صنعتی شریف میکروسکوپ پروبی روبشی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی میکروسکوپ پروبی روبشی
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی میکروسکوپ پروبی روبشی