تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار

شرکت مهار فن ابزار طی سالیان سعی در ارائه راه حل برای نیاز مشتری بوده است. و در این راستا توانسته رضایت صنایع را جلب نماید.

تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
دانشگاه علم و صنعت میکروسکوپ پروبی روبشی

 

NIGC-تائیدیه-ثبت-در-وندور-شرکت-گاز

تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
دانشگاه تهران گواهی شرکت در نمایشگاه کنفرانس گروه مواد و متالورژی
تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
دانشگاه آزاد یزد گواهی ارائه دوره توسط نجمه فلاح
تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
دانشگاه شهید چمران اهواز میکروسکوپ پروبی روبشی
تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
دانشگاه شهید بهشتی بیمارستان طالقانی میکروسکوپ پروبی روبشی
تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
دانشگاه صنعتی شریف میکروسکوپ پروبی روبشی
تقدیرنامه های ارائه شده به شرکت مهار‌فن‌ابزار
پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی میکروسکوپ پروبی روبشی