مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب

هیپو کلریت سدیم

هیپوکلریت سدیم ماده اي شیمیایی با فرمول NaClO است که به آن آب ژاول نیز گفته می شود و به صورت محلول بـا غلظت کلر فعال تا 15 درصد جرمی عرضه می شود و در دستگاه کلریناتور نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

رنگ این ماده متمایل به زرد بوده و با بوي مخصوص (بوي کلر) قابـل تشـخیص اسـت. خورنـدگی زیـاد، ناپایـداري، اکسیدکنندگی قوي و غیر قابل اشتعال بودن از دیگر مشخصات آن است و از ترکیب گاز کلر با سدیم هیدروکسید (سـود سوزآور) در محیط آبی به دست می آید، براي نگهداشـتن pH آن در محـدوده 11 تـا 13 از سـدیم هیدروکسـید مـازاد در واکنش استفاده می شود.

بر اساس واکنش هاي یدومتري، قدرت اکسیدکنندگی هر مولکـول هیپوکلریـت سـدیم بـا قـدرت اکسـیدکنندگی هـر مولکول گاز کلر مساوي بوده، بنابراین می توان از هیپوکلریت سدیم به جاي گاز کلر در تصفیه فاضلاب در موارد مختلف استفاده کرد.

هیپو کلریت کلسیم

ماده شیمیایی است با فرمول Ca(OCl)2 که در صنعت به آن پرکلرین نیز گفته می شود و در پکیج کلرزنی فاضلاب نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

هیپوکلریت کلسیم به صورت تجاري به اشکال مایع و جامد وجود دارد و با درجه خلوص 70-65 درصد عرضه می شود.
محصول خشک آن به صورت هاي مختلفی مانند پودر، دانه اي و قرص وجود دارد که بـا توجـه بـه خطـرات کـمتـر تولیـد محصولات جانبی و ایمنی بیشتر نسبت به هیپوکلریت سدیم در تصفیه خانه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.
به لحاظ خاصیت اکسیدکنندگی قوي، باید در شرایط خشک، خنک و در ظروف مقاوم به خوردگی نگهداري شـود. در شرایط نگهداري مناسب، نسبتاً پایدار می باشد ولی در شرایط نگهداري نادرست، بـه سـرعت کلـر فعـال خـود را از دسـت می دهد و در اثر تماس با رطوبت به صورت کلوخه در آمده که کاربري آن دشوار می گردد.

نقطه جوش هیپوکلریت کلسیم غیرقابل اندازه گیـري ولـی دمـاي تجزیـه و وزن مولکـولی آن بـه ترتیـب 178 درجـه سانتیگراد و 143 است.
چنانچه در ظروف در بسته و در دماي کمتر یا مساوي 25 درجه سانتیگراد به دور از تابش مستقیم نـور خورشـید بـه مدت شش ماه نگهداري شود مقدار کلر فعال آن حدود 62 درصد خواهد بود.

مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب

کلرآمین ها

از آنجا که عملکرد این ماده ضعیف تر از گاز کلر به خصوص در برابر کیست ها و ویروس ها مـی باشـد و زمـان تمـاس آن براي گندزدایی بسیار طولانی تر است براي گندزدایی زیاد توصیه نمی شود.

دي اکسید کلر

دي اکسید کلر (ClO2) نیز یکی از گندزداهاي خانواده کلر است که قـدرت گنـدزدایی آن معـادل یـا بـیش از سـایر ترکیبات کلر می باشد. قدرت آن در غیرفعال سازي ویروس بیش از کلر است.
دي اکسید کلر بسیاري از خواص مشابه ازن را دارا می باشد. این ماده اکسیدکننده اي قوي است که تشکیل کلروفرم و کلرآمین نمی دهد و براي کنترل فنل ها مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایاي دیگـر دي اکسـید کلر ایـن اسـت کـه در آب تولید باقیمانده می کند و در محدوده وسیعی از pH عمل می نماید.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد پکیج کلرزنی، به صفحه دستگاه کلرزنی فاضلاب شرکت تصفیه فاضلاب مهار فن ابزار مراجعه فرمایید.