هوادهی ﺑﺸﻘﺎبی (سینی) فاضلاب

برای Tray Aerators هوادهی ﺑﺸﻘﺎبی (سینی) از تعدادی سطح دیسکی یا سینی استفاده میکنیم

این روش شباهت زیادی به فواره های میدانی دارد

هرچه تعداد سینی افزایش یابد تمای با هوا به همان نسبت زیاد میشود

برای هر هزار مترمکعب لازم است 1 تا 2 متر مربع سطح در نظر گرفته شود

ساختارهایی در سطح سینی ها قرار میگیرد تا تماس با هوا را در این روش افزایش دهد