هوادهی پاششی فاضلاب

ابتدا توسط یک پمپ افزایش فشار، آب با فشار حد اقل 2 بار به سمت فواره پمپاژ میشود

در انتهای لوله، یک سطح با سوراخ های بسیار کوچک قرار دارد

این دیسک، آب را همراه با پاشش در تماس با هوا به ذرات ریز تبدیل میکند

این ذرات سطح مقطع بسیار بزرگی دارد

این روش به صرفه نیست اما سرعتی است

هوادهی پاششی فاضلاب