ترکیب فاضلاب

فاضلاب تقریبا 9/99 درصد آب و حدود یک دهم در صد مواد جامد در بر دارد که بخشی از آن مواد آلی و بخش دیگر مواد معدنی جامد به حالت محلول یا معلق در آب میباشند. بوی بد فاضلاب اغلب به علت مواد آلی موجود در آن می‌باشد. این مواد بیشتر قابل تجزیه میکروبی هستند و بعضا تجزیه میکروبی منجر به تولید بوی نامطبوع می‌شود.

علاوه بر مشکل تولید بو

فاضلاب‌های دریافت کننده مدفوع انسانی و حیوانات زنده در بر دارنده زیستوارک‌های بیماری زا هستند که از نظر آلودگی محیط بویژه منابع آب و خاک فوق‌العاده اهمیت دارند. طبق پژوهش‌های انجام شده هر گرم مدفوع حدود یک بیلیون عدد اشریشیا کولی، حدود 2/2 x 107 عدد استرپتوکوک مدفوعی و مقادیر قابل توجهی اسپور کلوستریدیوم پِرفرنژنس و انواع موجودات زنده بیماری زای دیگر نیز در بر دارد. اگرچه مقدار مدفوع انسان در جوامع و نژادهای مختلف، متفاوت است ولی میانگین یکصد گرم برای هر فرد

ترکیب فاضلاب

ترکیب فاضلاب

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی

ترکیب فاضلاب

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی

ترکیب فاضلاب

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی

ترکیب فاضلاب

ترکیب فاضلاب

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی

ترکیب فاضلاب

پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی