خواص فیزیکی کلر تصفیه فاضلاب

نام: کلر فرمول شیمیایی: Cl2 میزان انحلال در 100 گرم آب: 0/7 گرم چگالی نسبت به…

خواص شیمیایی کلر تصفیه فاضلاب

کلر در شرایط محیط به صورت گاز و 2/5 برابر سنگین تر از هوا می باشد،…

عوامل مؤثر در گندزدایی فاضلاب توسط کلر

شکل ترکیبی کلر تأثیر مواد معلق کیفیت فاضلاب نوع میکروارگانیسم زمان تماس و غلظت کلر دماي…

مشتقات کلر در تصفیه فاضلاب

هیپو کلریت سدیم هیپوکلریت سدیم ماده اي شیمیایی با فرمول NaClO است که به آن آب…

فاضلاب صنعتی

خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملاً به نوع فرآورده ی کارخانه بستگی دارد.…

فاضلاب سطحی

فاضلاب سطحی ناشی از بارندگی و ذوب یخ ها و برف های نقاط بلند هستند. این…

فاضلاب خانگی

فاضلاب های خانگی خالص از فاضلاب دستگاه های بهداشتی خانه ها مانند: توالت ها، روشویی ها،…