آکومولاتور دوزینگ پمپ

در کلیپ زیر تاثیر استفاده از آکومولاتور یا پالسیشن دمپر بر روی پایپینگ نشان داده شده است

آکومولاتور دوزینگ پمپ

آکومولاتور دوزینگ پمپ، هنگام تزریق دوزینگ پمپ، سیال را در خود ذخیره میکند و بعد از زمان تزریق سیال را به سیستم هدایت میکند.

آکومولاتور باید برای فشار لاین تزریق طراحی شده باشد.

آکومولاتور دوزینگ پمپ
انیمیشن یکنواخت کننده جریان

پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ

پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار
پکیج تزریق مواد شیمیایی پرامینت آکومولاتور پس فشار

مزایای استفاده از آکومولاتور

عملکرد آکومولاتور

محاسبه سایز آکومولاتور

اطمینان از عملکرد آکومولاتور

در کلیپ زیر عملکرد آکومولاتور نمایش داده می شود

در کلیپ زیر عملکرد آکومولاتور در استفاده برای پمپ پریستالتیک نشان داده می شود:

در کلیپ زیر محاسبه دقیق سایز آکومولاتور آموزش داده می شود