خانه » تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی

تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی

در فرایند لجن فعال سنتی، جداسازی جامد- مایع توسط تانک ته نشینی انجام می شود. در حالی که در سیستم MBR این کار توسط ماژول غشا انجام می گیرد. در نتیجه، تانک ته نشینی در این سیستم ها حذف می شود و غلظت MLSS بالا قابل دستیابی است. همچنین تمام ذرات معلق بزرگتر از تخلخل غشا حذف می شوند.

دو گونه سیستم MBR وجود دارد:

 • سیستم MBR یکپارچه که ماژول های غشائی داخل تانک هوادهی قرار می گیرند
 • سیستم MBR جدا که ماژول های غشائی در یک تانک جداگانه قرار می گیرند.

ویژگی ها و کاربردها:

فضای اشغالی کم، کیفیت بالای آب تصفیه شده و بهره برداری آسان مشخصه های منحصر به فرد این سیستم MBR است. با استفاده از سیستم میتسوبیشی یک سوم فضای مورد نیاز برای فرایند لجن فعال سنتی کاهش خواهد یافت. MBR می تواند لجنی را که تا 5 برابر غلیظ تر از فرایند سنتی است تصفیه نماید. به همین دلیل قادر به تصفیه پساب حتی با وجود تانک بیولوژیکی کوچکتر است.

دلایل استفاده از MBR:

 • نیاز به استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( استفاده در صنعت)
 • کمبود فضا جهت احداث تصفیه خانه
 • ارتقا تصفیه خانه موجود
 • دستیابی به استانداردهای خروجی بالاتر جهت تخلیه به آب های سطحی و آبیاری کشاورزی

MBR می تواند بعنوان تنها پیش تصفیه موجود قبل از RO بکار رود تا نه تنها TSS را کم کند بلکه می تواند مقدار قابل ملاحضه ای از COD ، BOD و نیتروژن و فسفر موجود را نیز حذف کند.

تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی
تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی

مثال دیگری از استفاده از MBR زمانی است که نیاز به تصفیه پساب حاوی روغن با کیفیت تصفیه نهایی بالاتر از لحاظ BOD و SS هستیم

تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی

برای پساب شهری از لحاظ حذف موثر نیتروژن و فسفر

تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی

مزایای فضای اشغالی کم

تصفیه فاضلاب بیوراکتور غشایی

مشخصه های غشای هالوفایبر اولترافیلتر

 • اندازه حفرات : 0.05 میکرون
 • جنس: PVDF
 • مزیت نسبت به غشاهای تخت
 • سطح موثر غشائی بالاتر
 • کاهش اندازه ی تانک غشائی
 • نیاز به هوادهی کمتر
 • کاهش انرژی مصرفی
 • کاهش هزینه های اولیه و بهره برداری

مکانیزم بهره برداری:
نیاز به شتشوی معکوس ندارد: تنها 7 دقیقه فیلتراسیون و یک دقیقه هوادهی.

واحد تصفیه فاضلاب Wuxi Xincheng

چالش

در 5 ژوئن 2008 مقررات بازنگری شده جلوگیری از آلودگی آب دریاچه ترتیب اثر داده شد. اما فضای تجهیزات به کار گیری شده به منظور تطبیق با قوانین سختیرانه افزایش توان فرآیندهای موجود لجن فعال مرسوم بدون مسئله سرریز شدن بسیار کوچک بود.

راه حل

به کارگیری راکتور بایولوژیکی غشایی (MBR) به منظور برآورده کردن الزامات استاندارد پساب نهایی و رفع مشکل محدودیت فضا

مزایا

مطابقت با استانداردها بدون نگرانی در مورد شوک و نیاز کمتر به عملیات دستی

آنالیز آب

Treated water Influent
33.2 360 CODCr     mg/L
‎<5 400 SS            mg/L
0.3 5 T-P           mg/L
1.3 38 NH3-N      mg/L
11.1 43 T-N            mg/L

تصفیه پیشرفته فاضلاب بیمارستان

مشخصه های سیستم

پساب بیمارستان به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود: پساب عادی که بسیار شبیه به پساب غیر صتعنی شهری می باشد؛ و پساب ویژه که عمدتاً مرتبط با تاسیسات پزشکی است. پساب عادی، که بیش از 80 درصد جریان ورودی را شامل می شود، امکان ورود مستقیم به سیستم های عمومی و متداول را دارد. در برخی موارد، قبل از آنکه با پساب عادی ترکیب شود، پساب حاصل از آشپزخانه باید تحت پیش تصفیه قرار گیرد. پساب ویژه نیز شامل پساب ناشی از عمل های جراحی، آزمایشگاه ها، تست های تشخیص بیماری و دیگر موارد مشابه نیازمند تاسیسات ویژه تصفیه پساب به منظور تصفیه موثر و حذف ریسک های تاشی از عوامل بیماری زا خواهد بود.

مزایای استفاده از غشاء

به میزان قابل ملاحظه ای هزیته های نصب و فضای مورد نیاز را کاهش خواهد داد.
به واسطه ی بازیابی منابع آبی هزینه های راهبری و عملیاتی به میزان قابل توجهی کاهش می یابد.
از تولید لجن بیش از حد جلوگیری می شود.
دسترسی به آب سالم را تضمین می کند.

نکات

استفاده از بیوراکتور غشایی در تصفیه پساب حاصل از بیمارستان به طور پیوسته کیفیتی پایدار از آب تصفیه شده و عاری از هرگونه عامل بیماری زا را به منظور ورود به تصفیه خانه فاضلاب محیا می نماید.

مزایای استفاده از غشاء

تضمین تامین آب سالم؛
استاندارد رهاسازی پساب خروجی برای تانک های تصفیه از نقطه نظر میزان E-coli برابر با CFU 3000 در هر لیتر می باشد. در مقابل، استفاده از یک بیوراکتور غشایی امکان خذف عوامل بیماری زا تا قریب به 100 درصد محیا خواهد ساخت.
به میزان قابل ملاحظه ای هزینه های نصب و فضای مورد نیاز را کاهش خواهد داد.
از تولید لجن بیش از حد جلوگیری می شود.
اراهبری و نگهداری ایمن.

آنالیز کیفیت آب
مفاد آزمایش آب تصفیه نشده آیین­نامه پساب خروجی پساب تصفیه شده با غشاء
pH 5.8-8.6 5.8-8.6 7.4
BOD (mg/L) 200 ‎‎‎10=< 1.3
COD (mg/l) 150 ‎‎=<10 10
(mg/L) SS 250 ‎=<10 ‎<1
T-N (mg/l) 50 ‎=<10 3.4
T-P (mg/l) 5 ‎=<3 2.5
n-Hex  (mg/l) 30 ‎=<20 1.1
E.coli  (CFU/ml) 1000000-100000000 ‎<3000 ND