پرومیننت یعنی چه

کلمه Prominent معانی مختلفی دارد که در زیر اصلی ترین آنها آمده:

 • برجسته
 • والا
 • بیرون زده
 • برآمده
 • پیش آمده
 • برقلیده
 • ورقلمبیده
 • چشمگیر
 • بارز
 • آشکار
 • خوشنام
 • نیکنام
 • بلند آوازه
 • مشهور
 • سرشناس

بالا
error: کپی نداریم