پرومیننت یعنی چه – معنی ProMinent
خانه » پرومیننت یعنی چه – معنی ProMinent

پرومیننت یعنی چه – معنی ProMinent

کلمه Prominent معانی مختلفی دارد که در زیر اصلی ترین آنها آمده:

 • برجسته
 • والا
 • بیرون زده
 • برآمده
 • پیش آمده
 • برقلیده
 • ورقلمبیده
 • چشمگیر
 • بارز
 • آشکار
 • خوشنام
 • نیکنام
 • بلند آوازه
 • مشهور
 • سرشناس
Phonetic: /’ˈprɒmənənt/

مثالهایی از کاربرد این کلمه

 • My client is a prominent businessperson.
  موکلم ،تاجر مشهوری است.
 • Napoleon is a prominent figure in the history of France.
  در تاریخ فرانسه ناپلئون شخصیت مهمی است.

پرومینت Prominet

معنی: برجسته، والا

معانی دیگر: بیرون زده، برآمده، پیش آمده، برقلیده، ورقلمبیده، چشمگیر، بارز، آشکار، خوشنام، نیکنام، بلند آوازه، مشهور، سرشناس

صفت ( adjective )

مشتقات: prominently (adv.)

• (1) تعریف: clearly noticeable; obvious; conspicuous.
• مترادف: apparent, conspicuous, noticeable, obvious
• متضاد: inconspicuous
• مشابه: discernible, distinguishable, eminent, evident, flagrant, glaring, major, marked, obtrusive, outstanding, pronounced, salient, striking, visible
– The advertisement was placed in a prominent position on the page.
پرومیننت یعنی چه – معنی ProMinent

ProMinent Orlita MFS

پرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinentپرومیننت یعنی چه – معنی ProMinent