خانه » پره میکسر (پره همزن) Propeller

پره میکسر (پره همزن) Propeller

میکسر پره ای
میکسر پره ای

میکسر پره ای

میکسر دینامیک کوپل مستقیم

میکسر دینامیک کوپل مستقیم

شماتیک اثر عملکرد میکسر

شماتیک اثر عملکرد میکسر

میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر

میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر بهمراه پایه نگهدارنده پرتابل

میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا

میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا

میکسر دور پایین گیربکسی دو طبقه

میکسر دور پایین گیربکسی دو طبقه

میکسر دستی مخزن دوزینگ

میکسر دستی مخزن دوزینگ

میکسر دور بالا

میکسر دور بالا

میکسر دو مرحله ای دور پایین

میکسر دو مرحله ای دور پایین

میکسر دینامیک و تاثیر انواع پره روی مسیر جریان

میکسر دینامیک و تاثیر انواع پره روی مسیر جریان

میکسر ترکیبی تشکیش شده از چند نوع میکسر دینامیک

میکسر ترکیبی تشکیش شده از چند نوع میکسر دینامیک

میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند

میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند

میکسر دینامیک نصب جنبی

میکسر دینامیک نصب جنبی

پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده

پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده