پره میکسر (پره همزن) Propeller

میکسر پره ای
میکسر پره ای
میکسر دینامیک کوپل مستقیم
میکسر دینامیک کوپل مستقیم
شماتیک اثر عملکرد میکسر
شماتیک اثر عملکرد میکسر
میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر
میکسر آزمایشگاهی برنامه پذیر بهمراه پایه نگهدارنده پرتابل
میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا
میکسر دینامیک عمودی نصب از بالا
میکسر دور پایین گیربکسی دو طبقه
میکسر دور پایین گیربکسی دو طبقه
میکسر دستی مخزن دوزینگ
میکسر دستی مخزن دوزینگ
میکسر دور بالا
میکسر دور بالا
میکسر دو مرحله ای دور پایین
میکسر دو مرحله ای دور پایین
میکسر دینامیک و تاثیر انواع پره روی مسیر جریان
میکسر دینامیک و تاثیر انواع پره روی مسیر جریان
میکسر ترکیبی تشکیش شده از چند نوع میکسر دینامیک
میکسر ترکیبی تشکیش شده از چند نوع میکسر دینامیک
میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند
میکسر دینامیک پروانه کوچک و بزرگ مستقیم و دور کند
میکسر دینامیک نصب جنبی
میکسر دینامیک نصب جنبی
پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده
پکیج تزریق پرکلرین و سیال گازدار بهمراه خنثی کننده