آشغالگیر مکانیکی

محاسبه افت فشار (ارتفاع) در آشغالگیر

 • افت ارتفاع در آشغالگیر شامل افت ارتفاع در ورودی آشغالگیر ، کانال آشغالگیر و بین میله های آشغالگیر می شود.
 • روابط مختلفی برای محاسبه آن افت ارتفاع در آشغالگیر توسعه پیدا کرده اند.

یکی از روابطی که هم می توان برای آشغالگیر تمیز و هم تا حدودی آشغالگیر گرفته به کار برد رابطه زیر است:

h = (1/0.7)*(V-v/2g)

که در آن:

 •  h افت ارتفاع در میله های آشغال گیر بر حسب متر
 • V سرعت جریان بالا دست آشغال گیر بر حسب متر بر ثانیه
 • v سرعت جریان بین میله های آشغال گیر بر حسب متر بر ثانیه
 • g شتاب جاذبه بر حسب متر بر مجذور ثانیه (9.872)

بار اسکرین آشغالگیر اتوماتیک

عملکرد آشغالگیر

آشغالگیر با توجه به نوع عملکردشان به دو دسته آشغالگیر دستی و آشغالگیر مکانیکی تقسیم بندی می شود.

1. آشغالگیر دستی

در آشغالگیر دستی جمع آوری زباله های پشت آشغالگیر ، با دست انجام می شود. این نوع آشغالگیر به دلیل مشکلاتی مانند تماس مستقیم پرسنل با فاضلاب ، کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال گاهی اوقات مانند معیوب شدن سیستم جمع آوری مکانیکی و قطع جریان برق از آشغالگیر دستی استفاده می شود. البته در تصفیه خانه های با ظرفیت کمتر 1000 متر مکعب در روز محدودیت های اقتصادی ما را ملزم به استفاده از آشغالگیر دستی می کند.

2. آشغال گیر مکانیکی

در این نوع از آشغالگیر عمل جمع آوری زباله های جمع شده در پشت آشغالگیر به صورت مکانیکی انجام می شود. یک بازوی مکانیکی در این نوع آشغالگیر که از یک سویچ در بالادست آشغالگیر فرمان می گیرد، عمل جمع آوری زباله ها را انجام می دهد. سیستم کنترلی آشغالگیر مکانیکی می تواند بر اساس بازه زمانی و یا اندازه گیری ارتفاع آب پشت آشغالگیر باشد یعنی هر گاه هر کدام از این پارامتر ها به میزان مشخص شده رسید عمل جمع آوری زباله و انتقال آن در آشغال گیر به مرحله بعد انجام می شود.

• از نظر فرم آشغالگیر

آشغالگیر از نظر فرم آن به پنج دسته تقسیم بندی می شود:

 1. آشغالگیر میله ای راست
 2. آشغالگیر خمیده
 3. آشغالگیر شعاعی
 4. آشغالگیر استوانه ای
 5. آشغالگیر دارای اجزا متحرک

• از نظر جهت جریان

جهت جریان فاضلاب ، آشغال گیرها را به دو دسته تقسیم می کند:

 1.  آشغالگیر در جهت جریان فاضلاب
 2.  آشغالگیر خلاف جهت جریان فاضلاب