خانه » حفاری » شانگ حفاری

شانگ حفاری

HD200 فروکاوا

HL600  تامراک

YH65 اینگر سولند

BBE57 اطلس کوپکو

HLX5 تامراک

HL500 تامراک

HC120,150 مونتابرت

T45,T38 سوسان

COP1840,1850 اطلس کوپکو

COP1238,T45 اطلس کوپکو

COP1238,T38 اطلس کوپکو

COP1838 اطلس کوپکو

شانگ حفاری