نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95

شرکت مهار فن ابزار در سالن 18 نمایشگاه نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95 2016 تهران شرکت نمود

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
لوگو نمایشگاه نفت گاز پتروشیمی 95

 

 

 

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پمپ تزریق نسبی و پکیج مخزن

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی و ادوات آن
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی با شاسی پلاستیک فشرده
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق متانول
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی یک پمپ فعال یک پمپ استندبای یا ذخیره
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه شلتر یا سایه بان برای نصب بیرونی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی با فشارسنج و رله فشار
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
Accumulator Gamma X Pumps ProMinent
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی و اسید پمپ کلرزن متا شاسی فلزی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
Chemical Injection Package with Accumulator and Calibration Pot
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
دوزینگ پمپ و پکیج تزریق مواد شیمیایی آکومولاتور بک پرشر ولو
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی و نقشه ایزومتریک
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
الکترو دیونایزر یا الکترودیالیز
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی API مطابق استاندارد SS 316
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج‌ تصفیه‌ فاضلاب‌ بهداشتی انسانی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
الکترو دیونایزر EDI
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی بهمراه متعلقات شیر اطمینان پالسیشن دمپنر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
شیر ایمنی پکیج دوزینگ برند جورج فیشر تزریق مواد شیمیایی پمپ سیگما Sigma
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی رزرو API 675
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی با دوزینگ پمپ نفت و گاز API 675
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی API 675
methanol injection package
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
دوزینگ پمپ سیگما پرومیننت پکیج تزریق موادشیمیایی فلومتر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج API 675 تزریق مواد شیمیایی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق هیپوکلریت کلسیم
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
ساختار پکیج تزریق مواد شیمیایی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اتوماتیک فلوکولانت و پلیمر

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
شماتیک پکیج تزریق مواد شیمیایی
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
محفظه کالیبراسیون
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
ProMinent Orlita Injection Package API675
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق اسید و کلر مخزن
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
Polyelectrolyte preparation package آماده سازی و تزریق فلوکولانت
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی اسید پرومیننت سیگما
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج تزریق مواد شیمیایی کلرزن سیگما پرومیننت
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج کلرزن
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج کلرزنی و اسید تک پمپ
نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95
پکیج کلرزنی

نمایشگاه بین المللی نفت و گاز 95