خانه » هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA)

هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA)

هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA) Intermittent Decanted Extended Aeration در سال 1998 توسط موسسه ی علوم و فناوری کره ی جنوبی به ثبت رسید.

 • این فرآیند در واقع نوع پیشرفته ای از فرآیند SBR است که مهمترین مزیت آن پیوستگی جریان در سیستم میباشد.
 • به لحاظ اقتصادی نسبت به سیستمهای مشابه لجن فعال و حتی فرآیند SBR هزینه بسیار کمتری را دارد.
 • از طرفی راهبری سیستم بسیار ساده تر از سیستمهای مشابه خود میباشد.
 • از مزایای مهم دیگر این سیستم حذف ازت و فسفر میباشد.
 • در کنار بالا بودن راندمان حذف مواد آلی این سیستم راندمان خوبی را در حذف ازت و فسفر دارا است.

هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA) امکان بهره برداری در حالت ثابت به منظور حفظ غلظت طراحی فرآیند را می دهد

براساس دو عامل میتواند تعیین شود:

۱) بارگذاری هیدرولیکی
۲) بارگذاری آلی و نسبت F:M

 • در یک سیکل ۴ ساعته فرآیند با داشتن مقدار جریان حجمی ورودی میتوان حجم حوضچه را نسبت به زمان مانند لازم در هر فاز تعیین نمود.
 • عموماً طول به عرض حوضچه طوری محاسبه میشود
 • که نسبت 3 به 1 حفظ شود این نسبت یک الگوی جریان پیستونی در حوضچه هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA) ایجاد میکند.
 • براساس زمان هوادهی و درجه آلودگی فاضلاب بهراحتی میتوان اکسیژن مورد نیاز روزانه را محاسبه نمود و با محاسبه آنها، توان دیفیوزها را تعیین کرد.
 • نسبت F:M پذیرفته شده برای هوادهی گسترده متناوب دوفاز (IDEA) برابر با 0.004(kg BOD5/Kg MLSS/day) میباشد.
 • غلظت MLSS طراحی حدود 4000 mg/l میباشد.
 • در عمل بسته به بارگذاری لجن و خصوصیات تهنشینی لجن، غلظت MLSS در دامنه 2000 تا 5000 mg/l میباشد.
 • در طراحی واحد هوادهی استفاده از غلظت MLSS برابر با 4000 میلیگرم در لیتر حجم مناسبی را از حوض هوادهی ایجاد میکند.