خانه » پارشال فلوم (فلومتر چشمی جریان آب سطحی)

پارشال فلوم (فلومتر چشمی جریان آب سطحی)

 • پارشال فلوم یا همان ناودان پارشال یکی از مشهور ترین ناودان ها است
 • در آمریکا کاربرد فراوان دارد و در سال ۱۹۸۳ توسط شخصی به نام “پارشال” طراحی گردیده است.
 • برآورد دبی جریان و حجم آب عبوری در شبکه های انتقال آب، کانال ها و تصفیه خانه های آب و فاضلاب از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
 • وسایل مختلفی ازجمله انواع سرریز، دریچه و انواع مختلف فلوم در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرند.
 • یکی از این ابزار ها، پارشال فلوم می باشد.
 • پارشال اساسا جهت اندازه گیری دبی جریان در مسیر یک کانال روباز طراحی می شود.
 • در این سازه آب از روی یک قسمت مسطح و پهن به تدریج همگرا می شود
 • و پس از عبور از قسمت گلویی که شیبی به طرف پایین دارد، وارد قسمت واگرا و دارای شیب به سمت بالا می شود.
 • پارشال فلوم یک سازه ی تبدیل است و عمق بحرانی ایجاد می کند، با اندازه گیری عمق بحرانی و استفاده از روابط هیدرولیکی مرتبط می توان دبی عبوری را به دست آورد.

انواع پارشال فلوم

 • اندازه ی پارشال با اندازه ی گلویی آن بیان می شود
 • برای طراحی آن می توان از جدولی که اندازه ها و ضرایب استاندارد مورد نیاز برای طراحی پارشال در آن وجود دارد استفاده نمود
 • از نظر پهنا، پارشال فلوم به سه گروه با پهنای کم، متوسط و زیاد تقسیم می شود
 • در تصفیه خانه فاضلاب بیشتر از نوع متوسط استفاده می گردد.

محل استقرار پارشال فلوم

 • محل نصب در قسمت مستقیم جریان یعنی جایی که جریان یکنواخت و آرام است، می باشد.
 • در بخش هایی از کانال که جریان غیر یکنواخت و مسیر جریان انحنادار است نباید نصب نمود.