پکیج الکتریکی تولید آب گرم محیط پرخطر Exd llB T3

تأمین آب گرم مورد نیاز واحدهای صنعتی در دمای مشخص و قابلیت اطمینان بالا از نیازمندیهای تأسیساتی این صنایع است.

ایمنی، کنترل دقیق و قابلیت اطمینان بالا از پیش نیازهای تأمین پکیجهای الکتریکی تأمین آب گرم است.

انرژی مورد نیاز برای گرمایش آب از طریق هیترهای الکتریکی توان بالا و متناسب با ظرفیت پکیج تأمین می شود. سیرکولاسیون آب به طور همزمان با گرمایش نیز نرخ انتقال حرارت و بازده حرارتی پکیج را افزایش می دهد.

امکان تأمین مخازن ذخیره آب گرم تولیدی در صورت نیاز نیز وجود خواهد داشت. همچنین می توان این پکیجها را به سیستم کنترل دمای برنامه ریزی شده(PLC) جهت تنظیم دقیق دمای مورد نظر و به حداقل رساندن نوسانات دمایی در سیستم، به جای استفاده از ترموستات، مجهز نمود.

پکیج الکتریکی تولید آب گرم محیط پرخطر Exd llB T3