خانه » پمپ آب یا کفکش

پمپ آب یا کفکش

پمپ کف کش مستغرق

در شماتیک زیر نحوه عملکرد پمپ آب یا پمپ کفکش که در قدیم کاربرد فراوان داشته را مشاهده می نمایید.

پمپ آب یا کفکش