پمپ IP65

معنای آی پی

عدد ده گان

مقاومت در برابر گرد و غبار

 • IP0X: هیچ
 • IP1X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ۵٠ میلی متر
 • IP2X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١٢.۵ میلی متر
 • IP3X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ٢.۵ میلی متر
 • IP4X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١ میلی متر
 • IP5X: مقاوم در برابر اشیاء (ورود جزئی ذرات خیلی ریز)
 • IP6X: مقاومت نسبت به ورود گرد و غبار.

عدد یکان

مقاومت در برابر آب

 • IPX0: هیچ
 • IPX1: مقاوم در برابر باران
 • IPX2: مقاوم در برابر باران تا زاویه ١۵ درجه نسبت به زاویه قائم
 • IPX3: مقاوم در برابر آب پاشیدن
 • IPX4: مقاوم در برابر ریختن آب زیاد
 • IPX5: مقاوم در برابر جت آب
 • IPX6: مقاوم در برابر جت آب مستمر
 • IPX7: مقاوم در برابر غوطه وری در آب
 • IPX8: مقاوم در برابر ماندن زیر یک متر آب

پمپ با این آی پی معمولا به این علت انتخاب می شود که مقاومت مناسبی نسبت به نفوظ آب به داخل دارد

این آی پی نشانگر عدم نفوظ آب و گرد و خاک به داخل سیستم است.

دوزینگ پمپ
پمپ دوزینگ کانسپت
پمپ دوزینگ کانسپت پرومیننت
دوزینگ پمپ ProMinent Concept
پمپ دوزینگ کانسپت پرومیننت
دوزینگ پمپ کانسپت پرومیننت
دوزینگ پمپ گاما سری ال
شماتیک دوزینگ پمپ گاما سری ال
دوزینگ پمپ گاما ال پرومیننت
دوزینگ پمپ گاما ال پرومیننت
gammaL pvdf
gammaL pvdf
پمپ دوزینگ دیافراگمی سلونوئیدی بتا4 پرومیننت
دوزینگ پمپ بتا پرومیننت آلمان
پمپ دوزینگ سلونویدی بتا پرومیننت
دوزینگ پمپ بتا

hygiene Delta food purpose
دوزینگ پمپ دلتا با هد مناسب مواد غذایی
Prominent-delta-DLTa
دوزینگ پمپ دلتا

پمپ دوزینگ دلتا پرومیننت آلمان
پمپ دوزینگ دلتا پرومیننت آلمان
دوزینپ پمپ شرکت پرومیننت آلمان دیافراگمی سلونویدی
دوزینگ پمپ شرکت پرومیننت آلمان دلتا دیافراگمی سلونویدی
پمپ دوزینگ خیلی دقیق پرومیننت
پمپ دوزینگ مایکرو دلتا

پمپ دوزینپ دلتا پرومیننت مهار فن ابزار

پمپ دوزینگ میکرودلتا برای تزریق بسیار دقیق مواد شیمیایی
پمپ دوزینگ میکرودلتا برای تزریق بسیار دقیق مواد شیمیایی