پمپ دوزینگ IP66
خانه » پمپ دوزینگ IP66

پمپ دوزینگ IP66

معنای آی پی

عدد ده گان

مقاومت در برابر گرد و غبار

 • IP0X: هیچ
 • IP1X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ۵٠ میلی متر
 • IP2X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١٢.۵ میلی متر
 • IP3X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ٢.۵ میلی متر
 • IP4X: مقاوم در برابر اشیاء با قطر بیشتر از ١ میلی متر
 • IP5X: مقاوم در برابر اشیاء (ورود جزئی ذرات خیلی ریز)
 • IP6X: مقاومت نسبت به ورود گرد و غبار.

عدد یکان

مقاومت در برابر آب

 • IPX0: هیچ
 • IPX1: مقاوم در برابر باران
 • IPX2: مقاوم در برابر باران تا زاویه ١۵ درجه نسبت به زاویه قائم
 • IPX3: مقاوم در برابر آب پاشیدن
 • IPX4: مقاوم در برابر ریختن آب زیاد
 • IPX5: مقاوم در برابر جت آب
 • IPX6: مقاوم در برابر جت آب مستمر
 • IPX7: مقاوم در برابر غوطه وری در آب
 • IPX8: مقاوم در برابر ماندن زیر یک متر آب
پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma X Intelligent Metering Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

پمپ دوزینگ IP66

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gammax GMXA Solenoid Dosing Pump

پمپ دوزینگ IP66

ProMinent Gamma x