گیربکس سیتی (SITI)
خانه » گیربکس سیتی (SITI)

گیربکس سیتی (SITI)

Siti Gearbox Catalogue PDF

 

انواع گیربکس سیتی (SITI)

  • حلزونی سیتی (SITI Gearbox U/I/MD series)
  • موتور گیربکس شافت مستقیم یا دنده هلیکال سیتی (SITI Gearbox NLH series)
  • گیربکس کرانویل پینیون سیتی (SITI Gearbox BH series)
  • موتور شافت موازی یا آویز سیتی (SITI Gearbox PD series)
  • صنعتی سیتی (SITI Gearbox PL series)
  • گیربکس خورشیدی سیتی (SITI Gearbox NRG series)

گیربکس سیتی (SITI)گیربکس سیتی (SITI)گیربکس سیتی (SITI)گیربکس سیتی (SITI)گیربکس سیتی (SITI)گیربکس سیتی (SITI)