سیمولاتور دوزینگ پمپ
19 نوامبر

به کمک این نرم افزار شبیه ساز عملکرد دوزینگ پمپ می توانید رفتار پمپ در مراحل مکش و تزریق را مشاهده نمایید

این دموی آموزشی توسط پرومیننت در آلمان طراحی شده است.

نرم افزار شبیه ساز عملکرد دوزینگ پمپ
سیمولاتور دوزینگ پمپ

GammaL ProMinent Animation