نمایندگی ها

شرکت مهار فن ابزار از آغاز فعالیت خود همواره با برندهای اروپای غربی عمدتا آلمان همکاری داشته که تعدادی از این همکاری ها به نزدیک شدن طرفین و اخذ نمایندگی انحصاری انجامید.