غبارگیر الکترواستاتیکی

[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

غبارگیر الکترواستاتیکی
فیلتر اسکرابر گاز

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

 • صنعت فولاد یکی از پرمصرفترین میزان مصرف انرژی شناخته شده است
 • که مربوط به بخش کوره های ذوب است و منجر به آلودگیهای زیست محیطی میشود
 • هدف از این تحقیق تعیین میزان مصرف انرژی و سرمایه درغبارگیرهای الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر متصل به کورههای ذوب با رویکرد اکولوژی صنعتی، برای انتخاب سیستم غبارگیر مناسب و سازگار با محیط زیست است
 • بنابراین در این تحقیق ابتدا سه کوره ذوب الکتریکی۳ ،۶ و۱۲ تنی در نظر گرفته شد
 • و بر اساس روش محاسباتی و معادلات حاکم، میزان مصرف انرژی و سرمایه اولیه در دو غبارگیر الکترواستاتیکی و ونتوری اسکرابر محاسبه گردید
 • نتایجی که بهدست آمد گویای این مطلب است که میزان مصرف انرژی سالانه در غبارگیر ونتوری متصل به کوره ۱۲تنی، هجده برابر میزان مصرف انرژی برق در غبارگیر الکترواستاتیکی است
 • درحالیکه این میزان در کوره ۶ تنی به یازده برابر و در کوره ۳ تنی به چهار برابر تقلیل می یابد
 • هزینه های سرمایه اولیه دریک غبارگیر الکترواستاتیکی در سه کوره ۳ ،۶ و ۱۲ تنی در حدود یک و نیم برابر سیستم غبارگیر ونتوری است
 • بنابراین مجموع کل هزینه های غبارگیر ونتوری اسکرابر در یک کوره ذوب ۱۲ تنی صنعت فولاد در مدت ۲۰ سال تقریبا ۵/۶ برابر مجموع کل هزینه های غبارگیر الکترواستاتیکی است. در حالیکه در کورههای ذوب۳و ۶ تنی صنعت فولاد بهترتیب ۶/۱ و ۴ برابر است
 • با این توصیف میتوان نتیجه گرفت که استفاده از غبارگیرهای ونتوری اسکرابر برای کورههای کمتر از ۳ تن، بهلحاظ پایداری محیط زیستی و اکولوژی صنعتی معقولانه و اقتصادیتر است.

[/vc_column_text][vc_column_text]در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش محاسباتی، به میزان و هزینه های مصرف انرژی، هزینه های سرمایه اولیه و هزینه های کل صنعت فولاد پرداخته و درنهایت با مقا یسه یکد یگر، چگونگی کارکرد آنها (۲۰ سال ) در کوره های ذوب الکتر یکی ۳/۶ و ۱۲ تنی در غبارگیرهای ونتوری اسکرابر و الکترواستاتیکی را بر اساس عمر انتخاب آنها در صنعت فولاد مشخص می شوند. به این نحو که برای تعیین هزینه سرمایه لازم است ابتدا هزینه های مربوط به خرید، نصب و راه اندازی مربوط به هر کدام از غبارگیرها را ب هدست آورده و سپس هزِینه های استهلاک غبارگیرها را بر اساس عمر کارکرد آنها محاسبه کرد و در نهایت با استفاده از نرخ تنزیل و بهره بانکی، سود سالانه هزینه خرید و نصب دستگاهها را به دست آورده ، تا از مجموع این هزینه ها، هزینه کل سرمایه غبارگیرها مشخص میشود . برای تعیین هزینه های انرژی در غبارگیرها نیز ابتدا میزان مصرف انرژی آنها را باید بر اساس سیستم های مصرف کننده برق که به غبارگیرها متصل شده اند مانند هواکش ها، ترانسفورماتورها و پمپ ها به دست آورده وسپس با استفاده از قیمت واقعی برق و کارکرد سالانه غبارگیرها، هنگامی که کوره های ذوب ، عملیات ذوب را انجام میدهند، هزینه مصرف انرژی سالانه آنها محاسبه کرد . در نهایت می باید مجموع هزینه های سرمایه و انرژی که در دوره عمر کاری غبارگیرها به دست آمده است، به مقایسه و انتخاب بهینه غبارگیر پرداخت.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

نتایج تحقیق

 • نتایج به دست آمده از محاسبات مربوط به هزینه های سرمایه کل سالانه، شامل خرید، نصب، راهاندازی، استهلاک و سود سالانه در غبارگیرهای ونتوری و الکترواستاتیکی متصل به کوره های ۶،۳ و۱۲ تنی صنعت فولاد نشان داده شده است
 • و مبین این است که هزینه غبارگیر های الکترواستاتیکی ۶/۱ برابر غبارگیرهای ونتوری است
 • نتایج به دست آمده از محاسبات مربوط به مصرف و هزینه های انرژی سالانه در غبارگیرهای ونتوری و الکترواستاتیکی متصل به کورههای ۶/۳ و ۱۲ تنی صنعت فولاد آورده شده است
 • و نشان دهنده مصرف و هزینه چشمگیر انرژی سالانه غبارگیرهای ونتوری نسبت به غبارگیر الکترواستاتیکی است
 • همچنین میزان هزینه سالانه انرژی و سرمایه در غبارگیرهای ونتوری و الکترواستاتیکی نشانگر این است که هزینه کل انرژی و سرمایه در غبارگیر ونتوری اسکرابر متصل به کوره های ۳ بسیار کمتر از غبارگیر الکترواستاتیکی است
 • در حالی که در کوره ۱۲ تنی این نسبت کاهش پیدا می کند
 • مقایسه هزینه انرژی و سرمایه در غبارگیر های ونتوری اسکرابر و الکترواستاتیکی متصل به کور ه ۳ تنی در ۲۰ سال (عمر کاری دستگاهها) کارکرد غبارگیر ها نشان داده شده و مبین این است
 • که میزان هزینه کل انرژی و سرمایه در غبارگیرهای ونتوری و الکترواستاتیکی متصل به کوره ۳ تنی پس از گذشت ۵ سال با یکدیگر برابر می شود
 • و پس از آن بتدریج هزینه کل غبارگیر ونتوری اسکرابر افزایش پیدا میکند
 • مقایسه هزینه انرژی و سرمایه در غبارگیرهای ونتوری اسکرابر و الکترواستاتیکی متصل به کوره ۶ تنی نشان داده شده و نشاندهنده این است که هزینه کل در دو غبارگیر پس از گذشت ۲ سال با یکدیگر تقریباً برابر می شود.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]