شیرهای یک طرفه

  • نقش مهمی در سیستم های انتقال سیال دارد
  • سیال فقط از یک طرف آن می‌تواند وارد شود و زمانی که در یک مسیر قرار دارد جریان سیال از طریق مخالف آن غیرممکن است
  • در اکثر شیرها محل ورود سیال به شیر مطرح نیست و می‌تواند از دو طرف آن باشد
  • در شیر یک طرفه سیال از یک طرف شیر می‌تواند وارد شود که به همین علت اگر در محلی قرار دارد و می‌خواهیم جریان را درمسیر مخالف عادی خود عبور دهیم بایستی این شیر را برعکس نماییم
  • علبته عملکرد شیر یکطرفه بدون فنر کمی متفاوت است و نمی توانیم جهت آن را تغییر دهیم
  • شیرهای یک طرفه در دو طرح اساسی به نام شیر یک طرفه لولایی و شیر یک طرفه فشاری ساخته می‌شوند که در زیر به توضیح آن‌ها می‌پردازیم.
  • بصورت خودکار جریان سیال را به یک سویه میکند
بازگشت به بالا