میکروسکوپ پراب پویشی

1,900,000,000تومان

 

دسته:

توضیحات

 

Bacterium Caulobacter crescentus afm spm
Bacterium Caulobacter crescentus afm spm
میکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ نیروی اتمی
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه شریف 2
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه سیستان و بلوچستان
میکروسکوپ پروبی روبشی دانشگاه دامغان
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
spm dme scanning probe microscope
میکروسکوپ پروبی روبشی

میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ تونلی روبشی ساخت آلمان
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
میکروسکوپ پروبی روبشی
تصویر سلول سرطانی
نمونه hopg

تعویض آسان پروب میکروسکوپ پروبی روبشی
نانو لایه
نانولایه 2
استراکچر اتمی

تصویر ویفر سیلیکونی بوسیله دستگاه میکروسکوپ تونلی روبشی

لایه سیلیکن

پروب گذاری روی میکروسکوپ پروبی روبشی

تعویض پروب
انتقال پروب میکروسکوپ پروبی روبشی

نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2
نرم افزار میکروسکوپ پروبی روبشی نسخه 2

برند

Semilab