شیر اطمینان فشار متغیر دوزینگ سویجلاک swagelok

15,000,000تومان

توضیحات

شیر ایمنی استیل قابل تنظیم فشار سوجلاک Swagelok
شیر ایمنی استیل قابل تنظیم فشار سوجلاک Swagelok
شیر ایمنی استیل قابل تنظیم فشار سوجلاک Swagelok
شیر ایمنی استیل قابل تنظیم فشار سوجلاک Swagelok
شیر ایمنی استیل قابل تنظیم فشار سوجلاک Swagelok
شیر ایمنی استیل قابل تنظیم فشار سوجلاک Swagelok

برند

Swagelok