فاضلاب صنعتی

خواص فاضلاب های صنعتی و پساب کارخانه ها کاملاً به نوع فرآورده ی کارخانه بستگی دارد. با توجه به این موضوع، مهم ترین تفاوتی که می تواند فاضلاب کارخانه ها با فاضلاب های خانگی داشته باشد عبارتند از:

  • امکان وجود مواد و ترکیب های شیمیایی سمی در فاضلاب کارخانه ها بیشتر است.
  • غالباً خاصیت خورندگی بیشتری دارد.
  • خاصیت قلیایی و یا اسیدی زیاد دارد.
  • امکان وجود موجودات زنده در آن ها کمتر است.

تنها بخشی از فاضلاب کارخانه ها که تقریباً در تمام کارخانه ها خاصیتی یکسان دارند، فاضلاب بدست آمده از تشکیلات خنک کننده ی آن ها است. آلودگی این فاضلاب ها بسته به شمار دفعاتی که آب برای خنک کردن کارخانه به کار برده شده است، متفاوت می باشد و معمولاً آلودگی آن ها کمتر از فاضلاب های دیگر است و بیشتر به صورت مواد نفتی و روغن در آن ها پدیدار می شود.

در فاضلاب برخی از کارخانه ها مانند کارخانه های بهره برداری از معادن، کارخانه های فولادسازی و کارخانه های شیمیایی  بیشتر مواد خارجی را مواد معدنی تشکیل می دهند، در صورتی که در برخی دیگر از کارخانه ها، مانند کارخانه ی تهیه ی مواد غذایی و کارخانه های نشاسته سازی، بیشتر مواد خارجی در فاضلاب، مواد آلی هستند. بنابراین بررسی مقدار مواد خارجی موجود در فاضلاب های صنعتی باید در هر مورد با توجه به مشخصات کارخانه به عمل آید. درجه ی آلودگی این فاضلاب ها می تواند گاهی چندین برابر و حتی ده ها برابر آلودگی فاضلاب های خانگی باشد.

فاضلاب صنعتی