خانه » تصفیه فاضلاب هوازی

تصفیه فاضلاب هوازی

تصفیه فاضلاب هوازی

تصفیه فاضلاب هوازی

تصفیه فاضلاب هوازی تصفیه هوازی یک فرایند بیولوژیکی تصفیه فاضلاب است که در حضور اکسیژن انجام می شود. توده هوازی مواد آلی فاضلاب را به دی اکسید کربن و زیست توده جدید تبدیل می کند. فن آوری های تصفیه هوازی می توانند به عنوان سیستمهای مستقل برای تصفیه فاضلاب خام عمل کنند، یا می توانند برای تصفیه فاضلاب تصفیه نشده بی هوازی برای حذف بیشتر نیاز اکسیژن بیوشیمیایی (BOD) و… ادامه »تصفیه فاضلاب هوازی