خانه » پرلیت

پرلیت

پرلیت

پرلیت

پرلیت پرلیت سنگی از جنس سیلیکات است که در هنگام وقوع آتش فشان تولید می شود. در واقع گدازه های آتش فشانی پس از آنکه سرد می شوند پرلیت را به وجود می آورند. در طی فرآیند منجمد شدن گدازه آتش فشان حدود 2 الی 5 درصد آب در آن ذخیره می شود که حرارت 400 الی 1300 درجه سانتی گرادی گدازه موجب خارج شدن آب می گردد. به همین… ادامه »پرلیت