خط فارسی به دنیای نانو رفت

خبر از ایسنا: پژوهشگران ایرانی موفق شدند: حکاکی نستعلیق نخستین نوشتار فارسی در ابعادی 200 برابر…

میکروسکوپ نیروی اتمی AFM

میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) تکنیکی است که امکان تصویربرداری از توپوگرافی و خواص مواد را در…