اسید سنج

اسید سنج و یا PH متر دستگاهی است که به منظور اندازه گیری میزان اسیدی یا…