کنترل پنل سرچاهی
11 فروردین
کنترل پنل سرچاهی

کنترل پنل سرچاهی

کنترل پنل سرچاهی نمای پشتی

کنترل پنل سرچاهی نمای پشتی

کنترل پنل سرچاهی

کنترل پنل سرچاهی

کنترل پنل سرچاهی

wellhead control panel