پروسس پمپ پلانجری ORLITA PS

Plunger head with stuff box packing. The plunger oscillates in the cylinder and displaces the liquid. The packing adjustment is achieved by the front-sided adjusting screw, which is also possible during operation.

 

The lantern on the rear head end serves to drain the leakage or can be used as an area to flush, lubricate or seal the pump with suitable media.

The pump check valves are of cone type. This guarantees low wear, short pressure loss (NPSHR) and self-cleaning.

All wetted parts are fabricated from stainless steel and sealed by PTFE.

Highlights

 • best hydraulic efficiency
 • pressure up to 400 bar
 • temperature range -40 °C to +400 °C
 • accuracy ±۰,۵ %
 • easy to maintain by central packing adjustment

Options

 • special materials like Hastelloy, titanium, Alloy 20, ceramics
 • special seal materials
 • pump head with heating/cooling jacket
 • other type of valve arrangements e.g. double valves etc.
 • special nozzles on request
 • specified coating e.g. for offshore applications
 • Design acc. to API 675
 • other options e.g. electrical stroke adjustment on request

 

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

ProMinent Orlita PS

PS 18/ x Ø = x VH Qth [l/h] at n [min-1] p
mm** cm³ ۷۳* ۹۱* ۱۱۲* ۱۴۵* ۲۰۰* bar
۶ ۰٫۴۲ ۱٫۸ ۲٫۳ ۲٫۸ ۳٫۶ ۵٫۲ ۲۵۰
۷ ۰٫۵۸ ۲٫۵ ۳٫۱ ۳٫۸ ۵٫۰ ۷٫۱ ۲۵۰
۸ ۰٫۷۵ ۳٫۲ ۴٫۱ ۵٫۰ ۶٫۵ ۹٫۳ ۲۵۰
۱۰ ۱٫۱۸ ۵٫۱ ۶٫۴ ۷٫۸ ۱۰٫۲ ۱۴٫۶ ۲۰۰
۱۲ ۱٫۷۰ ۷٫۳ ۹٫۲ ۱۱٫۳ ۱۴٫۷ ۲۱٫۰ ۱۳۹
۱۶ ۳٫۰۲ ۱۳٫۱ ۱۶٫۴ ۲۰٫۱ ۲۶٫۲ ۳۷٫۴ ۷۸
۲۰ ۴٫۷۱ ۲۰٫۵ ۲۵٫۶ ۳۱٫۵ ۴۱٫۰ ۵۸٫۵ ۵۰
۲۵ ۷٫۳۶ ۳۲٫۰ ۴۰٫۰ ۴۹٫۲ ۶۴٫۰ ۹۱٫۵ ۳۲
۳۰ ۱۰٫۶۰ ۴۶٫۱ ۵۷٫۶ ۷۰٫۹ ۹۲٫۲ ۱۳۱٫۷ ۲۲
۳۶ ۱۵٫۲۷ ۶۶٫۴ ۸۳٫۰ ۱۰۲٫۱ ۱۳۲٫۸ ۱۸۹٫۷ ۱۵
۴۰ ۱۸٫۸۵ ۸۲٫۰ ۱۰۲٫۴ ۱۲۶٫۱ ۱۶۳٫۹ ۲۳۴٫۲ ۱۲
۵۰ ۲۹٫۴۵ ۱۲۸٫۱ ۱۶۰٫۱ ۱۹۷٫۱ ۲۵۶٫۲ ۳۶۶٫۰ ۸
PS 35/ x Ø = x VH Qth [l/h] at n [min-1] p
mm** cm³ ۷۳* ۹۱* ۱۱۲* ۱۴۵* ۲۰۷ bar
۸ ۱٫۰۱ ۴٫۳ ۵٫۴ ۶٫۷ ۸٫۷ ۱۲٫۴ ۲۵۰
۱۰ ۱٫۵۷ ۶٫۸ ۸٫۵ ۱۰٫۵ ۱۳٫۶ ۱۹٫۵ ۲۵۰
۱۲ ۲٫۲۶ ۹٫۸ ۱۲٫۳ ۱۵٫۱ ۱۹٫۶ ۲۸٫۱ ۲۵۰
۱۶ ۴٫۰۲ ۱۷٫۴ ۲۱٫۸ ۲۶٫۹ ۳۴٫۹ ۴۹٫۹ ۱۵۷
۲۰ ۶٫۲۸ ۲۷٫۳ ۳۴٫۱ ۴۲٫۰ ۵۴٫۶ ۷۸٫۰ ۱۰۰
۲۵ ۹٫۸۲ ۴۲٫۷ ۵۳٫۳ ۶۵٫۷ ۸۵٫۴ ۱۲۲٫۰ ۶۴
۳۰ ۱۴٫۱۴ ۶۱٫۵ ۷۶٫۸ ۹۴٫۶ ۱۲۲٫۹ ۱۷۵٫۷ ۴۴
۳۶ ۲۰٫۳۶ ۸۸٫۵ ۱۱۰٫۶ ۱۳۶٫۲ ۱۷۷٫۱ ۲۵۳٫۰ ۳۱
۴۰ ۲۵٫۱۳ ۱۰۹٫۳ ۱۳۶٫۶ ۱۶۸٫۲ ۲۱۸٫۶ ۳۱۲٫۳ ۲۵
۵۰ ۳۹٫۲۷ ۱۷۰٫۸ ۲۱۳٫۵ ۲۶۲٫۸ ۳۴۱٫۶ ۴۸۸٫۰ ۱۶
۶۵ ۶۶٫۳۷ ۲۸۸٫۶ ۳۶۰٫۸ ۴۴۴٫۱ ۵۷۷٫۳ ۸۲۴٫۸ ۹
۸۰ ۱۰۰٫۵۳ ۴۳۷٫۳ ۵۴۶٫۶ ۶۷۲٫۷ ۸۷۴٫۶ ۱,۲۴۹٫۴ ۶
۱۰۰ ۱۵۷٫۰۸ ۶۸۳٫۳ ۸۵۴٫۱ ۱,۰۵۱٫۲ ۱,۳۶۶٫۵ ۱,۹۵۲٫۲ ۴
PS 80/ x Ø = x VH Qth [l/h] at n [min-1] p
mm** cm³ ۷۸* ۹۸* ۱۲۲* ۱۳۴* ۱۵۵* ۱۸۲* bar
۲۰ ۶٫۲۸ ۲۹ ۳۷ ۴۶ ۵۱ ۵۸ ۶۹ ۲۵۰
۲۵ ۹٫۸۲ ۴۶ ۵۸ ۷۲ ۷۹ ۹۱ ۱۰۷ ۲۵۰
۳۰ ۱۴٫۱۴ ۶۶ ۸۳ ۱۰۴ ۱۱۴ ۱۳۲ ۱۱۵۴ ۱۷۸
۳۶ ۲۰٫۳۶ ۹۵ ۱۲۰ ۱۴۹ ۱۶۴ ۱۸۹ ۲۲۲ ۱۲۳
۴۰ ۲۵٫۱۳ ۱۱۸ ۱۴۸ ۱۸۴ ۲۰۳ ۲۳۴ ۲۷۴ ۱۰۰
۵۰ ۳۹٫۲۷ ۱۸۴ ۲۳۱ ۲۸۸ ۳۱۷ ۳۶۵ ۴۲۹ ۶۴
۶۰ ۵۶٫۵۵ ۲۶۵ ۳۳۳ ۴۱۴ ۴۵۶ ۵۲۶ ۶۱۷ ۴۰
۶۵ ۶۶٫۳۷ ۳۱۰ ۳۹۱ ۴۸۶ ۵۳۵ ۶۱۸ ۷۲۴ ۳۸
۸۰ ۱۰۰٫۵۳ ۴۷۰ ۵۹۲ ۷۳۶ ۸۱۱ ۹۳۵ ۱,۰۹۷ ۲۵
۱۰۰ ۱۵۷٫۰۸ ۷۳۵ ۹۲۵ ۱,۱۵۰ ۱,۲۶۷ ۱,۴۶۲ ۱,۷۱۵ ۱۶
۱۲۵ ۲۴۵٫۴۴ ۱,۱۴۸ ۱,۴۴۶ ۱,۷۹۷ ۱,۹۷۸ ۲,۲۸۴ ۲,۶۷۹ ۱۰
۱۴۰ ۳۰۷٫۸۸ ۱,۴۴۰ ۱,۸۱۳ ۲,۲۵۵ ۲,۴۸۲ ۲,۸۶۵ ۳,۳۶۱ ۸
۱۶۰ ۴۰۲٫۱۲ ۱,۸۸۱ ۲,۳۶۹ ۲,۹۴۵ ۳,۲۴۲ ۳,۷۴۲ ۴,۳۹۰ ۶
MfS 180/x Ø = x VH Qth [l/h] at n [min-1] p
mm** cm³ ۷۲* ۹۲* ۱۰۷* ۱۳۴ ۱۵۲* ۱۷۱* bar
۳۰ ۲۸٫۲۷ ۱۲۱ ۱۵۵ ۱۸۲ ۲۲۷ ۲۵۷ ۲۹۰ ۲۲۹
۳۶ ۴۰٫۷۲ ۱۷۵ ۲۲۴ ۲۶۲ ۳۲۷ ۳۷۱ ۴۱۸ ۱۵۹
۴۰ ۵۰٫۲۷ ۲۱۶ ۲۷۶ ۳۲۳ ۴۰۳ ۴۵۷ ۵۱۶ ۱۲۸
۵۰ ۷۸٫۵۴ ۳۳۷ ۴۳۱ ۵۰۵ ۶۳۰ ۷۱۵ ۸۰۶ ۸۲
۵۴ ۹۱٫۶۱ ۳۹۴ ۵۰۳ ۵۸۹ ۷۳۵ ۸۳۴ ۹۴۰ ۷۰
۶۵ ۱۳۲٫۷۳ ۵۷۰ ۷۲۹ ۸۵۴ ۱,۰۶۵ ۱,۲۰۸ ۱,۳۶۲ ۴۸
۷۰ ۱۵۳٫۹۴ ۶۶۱ ۸۴۵ ۹۹۱ ۱,۲۳۵ ۱,۴۰۱ ۱,۵۷۹ ۴۲
۸۰ ۲۰۱٫۰۶ ۸۶۴ ۱,۱۰۴ ۱,۲۹۴ ۱,۶۱۴ ۱,۸۳۰ ۲,۰۶۳ ۳۲
۹۴ ۲۷۷٫۵۹ ۱,۱۹۳ ۱,۵۲۵ ۱,۷۸۶ ۲,۲۲۸ ۲,۵۲۶ ۲,۸۴۸ ۲۳
۱۲۵ ۴۹۰٫۸۷ ۲,۱۰۹ ۲,۶۹۶ ۳,۱۵۹ ۳,۹۴۰ ۴,۴۶۷ ۵,۰۳۶ ۱۳
۱۴۰ ۶۱۵٫۷۵ ۲,۶۴۵ ۳,۳۸۲ ۳,۹۶۲ ۴,۹۴۲ ۵,۶۰۴ ۶,۳۱۷ ۱۰
۱۶۰ ۸۰۴٫۲۵ ۳,۴۵۵ ۴,۴۱۷ ۵,۱۷۵ ۶,۴۵۵ ۷,۳۱۹ ۸,۲۵۱ ۸
۲۰۰ ۱,۲۵۶٫۶۴ ۵,۳۹۹ ۶,۹۰۲ ۸,۰۸۶ ۱۰,۰۸۶ ۱۱,۴۳۶ ۱۲,۸۹۲ ۵
PS 600/ x Ø = x VH Qth [l/h] at n [min-1] p
mm** cm³ ۷۲* ۹۲* ۱۱۷* ۱۳۴* ۱۵۶* ۱۷۳* bar
۳۰ ۲۸٫۲۷ ۱۲۲ ۱۵۲ ۱۹۹ ۲۲۷ ۲۶۵ ۲۹۳ ۴۰۰
۳۶ ۴۰٫۷۲ ۱۷۶ ۲۱۹ ۲۸۶ ۳۲۷ ۳۸۱ ۴۲۲ ۳۵۳
۴۰ ۵۰٫۲۷ ۲۱۷ ۲۷۰ ۳۵۳ ۴۰۴ ۴۷۱ ۵۲۱ ۲۸۶
۵۰ ۷۸٫۵۴ ۳۳۹ ۴۲۳ ۵۵۱ ۶۳۱ ۷۳۶ ۸۱۴ ۱۸۳
۵۴ ۹۱٫۶۱ ۳۹۶ ۴۹۳ ۶۴۳ ۷۳۶ ۸۵۸ ۹۵۰ ۱۵۷
۶۵ ۱۳۲٫۷۳ ۵۷۳ ۷۱۴ ۹۳۲ ۱,۰۶۶ ۱,۲۴۳ ۱,۳۷۶ ۱۰۸
۷۰ ۱۵۳٫۹۴ ۶۶۵ ۸۲۸ ۱,۰۸۱ ۱,۲۳۷ ۱,۴۴۲ ۱,۵۹۶ ۹۳
۸۰ ۲۰۱٫۰۶ ۸۶۹ ۱,۰۸۲ ۱,۴۱۲ ۱,۶۱۵ ۱,۸۸۳ ۲,۰۸۵ ۷۱
۹۴ ۲۷۷٫۵۹ ۱,۱۹۹ ۱,۴۹۴ ۱,۹۴۹ ۲,۲۳۰ ۲,۶۰۰ ۲,۸۷۸ ۵۱
۱۲۵ ۴۹۰٫۸۷ ۲,۱۲۰ ۲,۶۴۱ ۳,۴۴۷ ۳,۹۴۳ ۴,۵۹۷ ۵,۰۹۰ ۲۹
۱۴۰ ۶۱۵٫۷۵ ۲,۶۶۰ ۳,۳۱۳ ۴,۳۲۴ ۴,۹۴۶ ۵,۷۶۶ ۶,۳۸۵ ۲۳
۱۶۰ ۸۰۴٫۲۵ ۳,۴۷۴ ۴,۳۲۷ ۵,۶۴۷ ۶,۴۶۱ ۷,۵۳۲ ۸,۳۴۰ ۱۸
۲۰۰ ۱۲۵۶٫۶۴ ۵,۴۲۸ ۶,۷۶۱ ۸,۸۲۴ ۱۰,۰۹۵ ۱۱,۷۶۸ ۱۳,۰۳۱ ۱۱
PS 1400/ x Ø = x VH Qth [l/h] at n [min-1] p
mm** cm³ ۸۰* ۹۳* ۱۰۶* ۱۲۵* ۱۴۳* ۱۶۹* bar
۴۰ ۷۵٫۴۰ ۳۶۰ ۴۱۹ ۴۸۰ ۵۶۶ ۶۴۸ ۷۶۶ ۴۰۰
۵۰ ۱۱۷٫۸۱ ۵۶۳ ۶۵۵ ۷۵۰ ۸۸۴ ۱,۰۱۲ ۱,۱۹۷ ۲۷۵
۶۰ ۱۶۹٫۶۵ ۸۱۱ ۹۴۳ ۱,۰۸۰ ۱,۲۷۳ ۱,۴۵۷ ۱,۷۲۴ ۱۹۱
۷۰ ۲۳۰٫۹۱ ۱,۱۰۳ ۱,۲۸۴ ۱,۴۷۱ ۱,۷۳۳ ۱,۹۸۳ ۲,۳۴۷ ۱۴۰
۸۰ ۳۰۱٫۵۹ ۱,۴۴۱ ۱,۶۷۷ ۱,۹۲۱ ۲,۲۶۴ ۲,۵۹۰ ۳,۰۶۵ ۱۰۷
۹۴ ۴۱۶٫۳۹ ۱,۹۸۹ ۲,۳۱۵ ۲,۶۵۲ ۳,۱۲۵ ۳,۵۷۶ ۴,۲۳۲ ۷۷
۱۲۵ ۷۳۶٫۳۱ ۳,۵۱۸ ۴,۰۹۳ ۴,۶۹۰ ۵۵,۵۲۷ ۶,۳۲۴ ۷,۴۸۴ ۴۴
۱۴۰ ۹۲۳٫۶۳ ۴,۴۱۳ ۵,۱۳۵ ۵,۸۸۳ ۶,۹۳۳ ۷,۹۳۲ ۹,۳۸۷ ۳۵
۱۶۰ ۱,۲۰۶٫۳۷ ۵,۷۶۴ ۶,۷۰۶ ۷,۶۸۳ ۹,۰۵۶ ۱۰,۳۶۱ ۱۲,۲۶۱ ۲۵
۲۰۰ ۱,۸۸۴٫۹۶ ۹,۰۰۶ ۱۰,۴۷۹ ۱۲,۰۰۵ ۱۴,۱۴۹ ۱۶,۱۸۹ ۱۹,۱۵۸ ۱۷
۲۸۰ ۳,۶۹۴٫۵۱ ۱۷,۶۵۱ ۲۰,۵۳۸ ۲۳,۵۳۰ ۲۷,۷۳۳ ۳۱,۷۳۰ ۳۷,۵۴۹ ۸

*) stated stroke frequencies are selected standard values at 50 Hz.
Others on request.

**) stated plunger diameters are selected standard values.

Others on request.

Note: Qth is the theoretical flow of the pump.

The effective flow rate is lower depending on discharge pressure.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.