خانه » اهمیت آب

اهمیت آب

 • حجم آب موجود بر روی کره زمین همواره ثابت بوده وهست.
 • زندگی تمامی موجودات زنده مانند،انسانها،جانوران،وگیاهان بطور مستقیم به آب وابسته است.
 • آب نه تنها برای مصارف آشامیدن و کارهای روزمره کاربرد دارد بلکه برای حل مشکلات صنایع وکاربردهای کشاورزی نقش اصلی وعمده را دارد.
 • انسان می تواند بدون غذا ،چند روزی زنده بماند.
 • ولی بدون آب به زودی زندگی خود را ازدست می دهد.
 • آب های موجود در روی کره ی زمین همواره درحال تغییر شکل هستند.
 • آب ها گاهی به شکل مایع،گاز وجامد هستند و مقداری از آن در زمین نفوذ کرده و آب های زیرزمینی را شکل می دهند.
 • با توجه به اینکه بارندگی ها درهمه نقاط کره زمین بطور یکسان پراکنده نیست و درنقاط مختلف دارای مقیاس های متفاوتی است.
 • آب های اقیانوس ها و دریاها شور هستند و استفاده ی از آن ها مستلزم تصفیه کردن است
 • که این امر نیازمند سرمایه گذاری برای احداث تاسیسات آب شیرین کن می باشد.
 • انسان ناچاراست به آب های شیرین موجوددرخشکی هاوآتمسفرزمین بسنده کندپس با این روند کنونی جهان وافزایش جمعیت دنیا،بحرانهای آینده شکل گرفته که ازآن به بحران آب درجهان یاد می شودوملتی موفق خواهد بود که بتواند آب را به نحو احسن مدیریت کند.
 • منبع