تزریق آنلاین مواد شیمیایی

در برخی پروسه ها برای تزریق ماده شیمیایی مشخص مثل کلر، ابتدا اندازه گیری آن لازم است. در استخر های تامین آب آشامیدنی شهر تهران ابتدا میزان کلر خوانده می شود و درصورتی که این مقدار از مقدار مد نظر کمتر باشد به پمپ فرمان تزریق داده می شود.

برای جلوگیری از عملکرد مداوم با دور پایین در دوزینگ پمپ های موتوری، از یک مقدار پسماند استفاده می شود. مثلا اگر مقدار مطلوب 0.8 PPM باشد، مقدار 0.3 PPM را مقدار پسماند درنظر می گیریم تا وقتی مقدار کلر از 0.8 پایینتر آمد مدام پمپ خاموش و روشن نشود و وقتی مقدار آن 0.3 پایینتر آمد پمپ شروع بکار کند و این 0.3 را جبران نماید.

برای راه اندازی یک سیستم آنلاین بطور کلی به سنسور و آنالایزر و دوزینگ پمپ نیاز است. دوزینگ پمپ های امروزی قابلیت متصل شدن مستقیم به سنسور و برنامه پذیری را دارند. یعنی دوزینگ پمپ در اصل آنالایز را نیز در محفظه خود جای داده است که این امر سبب کاهش سیمکشی ها و ساده تر شدن مجموعه شده و همزمان کاهش هزینه را نیز با خود دارد.

تزریق آنلاین مواد شیمیایی
پنل اندازه گیری و تزریق کلر و اسید
تزریق آنلاین مواد شیمیایی
آنالایزر Dialog نصب شده بر پنل ترانسمیتر کلر و pH
تزریق آنلاین مواد شیمیایی
اسکید اندازه گیری و کنترل معیار های پساب

تزریق آنلاین مواد شیمیایی تزریق آنلاین مواد شیمیایی

تزریق آنلاین مواد شیمیایی
سنسور کلر در محفظه نمونه گیری