خانه » تزریق اسید سولفوریک

تزریق اسید سولفوریک

دوزینگ پمپ برای تزریق H2SO4 می تواند از جنس PVDF تهیه شود که سازگاری بسیار با این سیال به شدت خوردنده دارد.

برخی دیگر از اسیدها هرچه غلظتشان بالا میرود خورندگی بیشتری دارند، اما سولفوریک اسید در غلظت 98 درصد کاملا اشباع است و برای خورندگی و واکنش نیاز به کاهش غلضت دارد.