از دوزینگ پمپ برای تزریق کلر به فرآیند استفاده می کنیم

از جنس PolyPropylene جهت تزریق کلر استفاده ننمایید