سنسور اندازه گیری TDS

جهت اندازه گیری کل ذرات جامد محلول در آب Total Dissolved Solids از روش اندازه گیری هدایت الکتریکی استفاده می شود.

واحد اندازه گیری TDS میلیگرم بر لیتر است.

sensors prominent gmbh
sensors prominent gmbh
بالا
error: کپی نداریم