سنسور و آنالایزر پراب و ترانسمیتر
21 فروردین

جهت اندازه گیری کل ذرات جامد محلول در آب Total Dissolved Solids از روش اندازه گیری هدایت الکتریکی استفاده می شود.

واحد اندازه گیری TDS میلیگرم بر لیتر است.

sensors prominent gmbh

sensors prominent gmbh