سنسور اندازه گیری TDS
خانه » سنسور اندازه گیری TDS

سنسور اندازه گیری TDS

جهت اندازه گیری کل ذرات جامد محلول در آب Total Dissolved Solids از روش اندازه گیری هدایت الکتریکی استفاده می شود.

واحد اندازه گیری TDS میلیگرم بر لیتر است.

سنسور اندازه گیری TDS

sensors prominent gmbh